phoenix-powerHexoでテーマを使いBitbucketのメインページに使ってみた。

https://hexo.io/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
$ sudo npm install hexo-cli -g

$ hexo init hexo

$ cd hexo

$ sudo npm install

$ hexo server

$ cd themes
./hexo
├── node_modules
│  ├── hexo
│  ├── hexo-generator-archive
│  ├── hexo-generator-category
│  ├── hexo-generator-index
│  ├── hexo-generator-tag
│  ├── hexo-renderer-ejs
│  ├── hexo-renderer-marked
│  ├── hexo-renderer-stylus
│  └── hexo-server
├── scaffolds
├── source
│  └── _posts
└── "themes" # 現在のディレクトリ
  ├── landscape
  └── "next" # 新しいテーマ

$ git clone https://github.com/iissnan/hexo-theme-next next

$ cd ../

$ vim _config.yml
theme : next

$ hexo generate

$ cd public

$ git init

$ git remote add origin https://syui__@bitbucket.org/syui__/syui__.bitbucket.org.git

$ git add .

$ git commit -m "first update"

$ git push -u origin master

http://syui__.bitbucket.org/

アドレスがきついです。これはユーザー名が設定されるので仕方ないですが、早めにsyuiでアカウント取得しておけばよかったなあ。